Algemene voorwaarden Vipdriverservice

 

Artikel 1 - Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

1. Opdrachtnemer: Vipdriverservice, gevestigd en kantoorhoudende aan De Kempenstraat 49 te Alkmaar, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, of rechtspersoon die met de opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en bijgevolg schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met deze voorwaarden;

3. Chauffeur: De persoon die voor de opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden uitvoert;

4. Overeenkomst; Alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer;

5. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven aan opdrachtnemer, of die uit andere hoofde direct of indirect verband houden met de opdracht, een en ander in ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging;

6. Rijtijd: De tijd die de chauffeur rijdend in het motorrijtuig van de opdrachtgever doorbrengt, inclusief rusttijden;

7. Rusttijd: De tijd die een chauffeur al rustend doorbrengt; per 4u onafgebroken rijden heeft de chauffeur recht op een rijtijd van een kwartier;

8. Wachttijd: De tijd die een chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de opdrachtgever;

9. Reistijd: De tijd die de chauffeur doorbrengt om van zijn huisadres op het door opdrachtgever aangegeven startadres te komen of om thuis te komen van het door opdrachtgever aangegeven eind adres;

10. Avondrit: Ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur de volgende ochtend;

11. Weekendrit; ritten die beginnen en/of eindigen tussen 21.00 uur op vrijdag avond en 06.00 uur op maandagochtend;

12. Overmacht; Elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak. Onder meer wordt daaronder begrepen; werkstaking van het openbaar vervoer, vertraging in het openbaar vervoer, vertraging in het verkeer, files, slechte weersomstandigheden, vertraging in het vervoermiddel van opdrachtnemer of van haar chauffeurs en/of van opdrachtgever alsmede ziekte van de chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld, rellen, of demonstraties, brand, omstandigheden die de veiligheid van de privé chauffeur of de inzittenden in gevaar brengen, onlusten, of oproer, maatregelen van overheidswege, plotse onbeschikbaarheid van de chauffeur, oorlog.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) offertes, aanbiedingen, opdrachten, verbintenissen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, welke door de opdrachtgever binnen het kader van de uitvoeringen van de werkzaamheden worden aangegaan. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten waarvoor de uitvoering daarvan een beroep gedaan wordt op derden.

2. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

4. Opdrachtgever maakt zich sterk dat onderhavige algemene voorwaarden aanvaard zullen worden door derden (inzittenden) die in het voertuig waarmee de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.

2. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer of door begin van de uitvoering van de werkzaamheden. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

4. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor opdrachtnemer geen verplichting doen ontstaan.

5. Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 4- Uitvoering van de opdracht.

1. Opdrachtnemer zal de opdracht door haar chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waardoor en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door daartoe bekwame personen.

Artikel 5 - Annulering

1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering opdrachtnemer uiterlijk vierentwintig uur voor de overeengekomen starttijd heeft bereikt. Annulering dient schriftelijk dan wel via E-mail te geschieden.

2. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is de opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd drie uur bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, zonder enig vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

4. Indien tussen partijen een duurovereenkomst is aangegaan op grond waarvan de opdrachtnemer gedurende langere tijd meerdere diensten zal leveren zijn beide partijen bevoegd deze op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, zonder aan de andere partij enige verschuldigd te zijn. Dit artikel is niet van toepassing op duurovereenkomsten die korter zijn dan twee maanden duren.

Artikel 6 - Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot tegenover derden, die niet bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 7 - Overmacht

1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zolang de overmachts toestand voortduurt.

2. Zodra zich bij de opdrachtnemer een overmachts toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal zij de opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen.

3. In geval van overmacht, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachts toestand, aan opdrachtnemer te voldoen.

4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij opdrachtgever, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxi kosten, en/of andere schadevergoedingen, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel benoemd.

Artikel 8 - Prijzen en prijswijzigingen.

1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

2. Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belasting, heffing en andere lasten, brengt opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening.

3. Opdrachtnemer maakt een onderscheid tussen de uren die door de chauffeur rijdend (= rijtijd) wachtend (=wachttijd) en reizend (= reistijd) wordt doorgebracht, waarbij telkens naar boven afgerond wordt op een vierde uur.

4. Per opdracht wordt er minimaal drie uur in rekening gebracht. Tijdens de kerstdagen en andere nationale feestdagen wordt er 200% van het standaard tarief in rekening gebracht.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen ,wordt er voor avond en weekend een toeslag van 100% gerekend.

6. De door de chauffeur gemaakte reistijd (voorrij tijd) wordt niet in rekening gebracht, indien de chauffeur het startadres binnen een half uur te bereiken is. Indien het start- en eindadres van de rit gelijk zijn wordt er geen reistijd in rekening gebracht.

7. Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, dan wordt er reistijd retour naar het startadres in rekening gebracht.

8. Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De tijd van overnachting wordt niet bij de rij en of wachttijd opgeteld en zal minimaal acht uur bedragen. Bij overnachting die wordt verzorgd door de opdrachtnemer wordt minimaal een bedrag ter hoogte van de overnachting in rekening gebracht.

9. Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij, wacht, en reistijd de zes uur overschrijdt, wordt er een maaltijdvergoeding van 12.50 euro in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

10. Parkeerkosten en tolgelden dienen door de opdrachtgever te worden voldaan, of wel onmiddellijk of bij betaling van factuur.

11. Brandstof kosten, schoonmaakkosten, of onderhoudskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12. Reiskosten, naar en van de afgesproken plaats, van de chauffeur met openbaar vervoer worden in rekening gebracht zoals de daadwerkelijk gemaakte kosten die het openbaar vervoer in rekening brengt om op plaats van bestemming te komen. Tenzij er geen mogelijkheid bestaat om de afgesproken plaat met openbaar vervoer te bereiken vanwege locatie of tijdstip, dan wordt er door de opdrachtnemer een vergoeding per Km van 70 cent of daadwerkelijke taxi kosten in rekening gebracht.

13. Opdrachtnemer heeft altijd het recht om voorschotten of onvoorziene kosten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht in rekening te brengen, ook wanneer dit niet in de offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

14. Ingeval de opdrachtgever verzoekt af te wijken van de overeengekomen opdracht zal behoudens andersluidend schriftelijk beding het standaard uurtarief van toepassing zijn, onverminderd de hiervoor

vermelden bepalingen. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om verzoeken of afwijkingen te weigeren ingeval dit niet in de agenda van de chauffeur past. Afwijkingen in de opdracht worden ter plekke beoordeeld door de chauffeur.

Artikel 9-Meerwerk

Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s. De betalingstermijn is een fatale termijn. Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de opdrachtgever niet toe.

2. In geval van laattijdige betaling van een factuur worden alle facturen in eenmaal opeisbaar. De opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd om de uitvoering van verdere opdrachten op te schorten.

3. Bij niet, niet tijdige, of volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigde bedragen, is hij een vertragingsrente van 10% per maand verschuldigd over het opeisbare factuurbedrag. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Artikel 11 - Uitvoeringstermijn

1. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is slechts indicatief en nooit bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd is bepaald in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de bevestiging Van de opdracht niet zullen wijzigen. Eventuele wijzigingen van omstandigheden zullen aanleiding geven tot een aanpassing van de voorwaarden waaronder de opdracht zal geschieden, in samenspraak met opdrachtgever. Telkenmale zal een bevestiging van de opdrachtnemer noodzakelijk zijn opdat de wijziging geldig zou zijn.

Artikel 12 - Klachtenbehandeling

1. Indien opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de verleende diensten en/of het factuurbedrag dient hij dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verlenen van die diensten en/of factuurdatum schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer. Klachten die buiten deze termijn worden aangemeld zijn onontvankelijk en komen bijgevolg niet in aanmerking voor enige vergoeding compensatie.

2. Een klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13- Verplichting van opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens welke nodig zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig, doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de aanvang van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer ter beschikking te hebben gesteld, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de het recht heeft de uitvoering van de opdracht te annuleren of op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan haar verplichting heeft voldaan.

2. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid, en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren omtrent wijzigingen in de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende kosten, opstaan door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Opdrachtgever stelt voor het uitvoeren van de opdracht zijn motorrijtuig ter beschikking aan opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert de aanwezigheid van een volledige ten tijde van de uitvoering van de opdracht dekkende casco (all risk), inzittendenverzekering en WA verzekering volgens de regelen van de voor dat kenteken geldend recht. Opdrachtgever garandeert dat de eigenaar van het in lid 7 van dit artikel bedoelde motorrijtuig alsmede de all risk en/of inzittenden verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het motorrijtuig door een ander dan de opdrachtgever, meer in het bijzonder door de chauffeur van de opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht deze verzekering gedurende de uitvoering van de opdracht in stand te houden. En hij garandeert dat alle premies hiervoor tijdig zijn betaald.

6. Opdrachtgever garandeert dat het motorrijtuig dat hij ter beschikking stelt om de opdracht uit te voeren:

a) voldoet aan alle (veiligheids) eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;

b) voldoet aan alle wettelijke voorziene technische normen;

c) voorzien is van een geldig keuringsbewijs ( aanwezig in het voertuig);

d) alle noodzakelijke boorddocumenten en toebehoren (onder andere, gevaren driehoek, reflecterende veiligheid hesjes , verbanddoos, reservelampen en brandblusser) aanwezig zijn;

e) geschikt is om op de openbare weg te rijden en in perfecte staat van onderhoud verkeert en vrij is van gebreken. Op verzoek van opdrachtnemer dient de opdrachtgever bewijs van onderhoud en veiligheid te kunnen overleggen.

7. Opdrachtgever verklaart en garandeert tevens dat hij rechtsgeldig over het voertuig kan beschikken en ervan gebruik kan maken als eigenaar, gebruiker of op basis van eender welk ander recht. Tevens verklaart en garandeert opdrachtgever dat de eigenaar ermee instemt dat de besturing van het voertuig gebeurd door een chauffeur. De chauffeur is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten indien zou blijken dat aan een of meer van de voorgaande vereisten niet is voldaan, zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van opdrachtgever.

8. Opdrachtgever zal de chauffeur en opdrachtnemer integraal en op de eerste verzoek vrijwaren voor alle directe en indirecte schade in geval van inbreuk op artikel 13.5 of 13.6 of 13.7. Ingeval van inbreuk van genoemde bepalingen kan opdrachtgever zich niet beroepen op het ontbreken van toestemming, verzekering of de afwezigheid van verzekeringsdekking. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer en de chauffeur te vrijwaren voor alle (directe en indirecte) schade (met inbegrip van schadevergoedingen die aan derden of aan de chauffeur zouden verschuldigd zijn) die de opdrachtnemer of de chauffeur daardoor zou(den) lijden.

9. Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het motorvoertuig te besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.

10. Het gebruik door de chauffeur van het motorrijtuig gebeurt op risico van opdrachtgever, behoudens ingeval van opzet in hoofde van de chauffeur. Opdrachtgever dient een eventuele schade binnen 24 uur na de gebeurtenis te melden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid komt te vervallen, behoudens overmacht. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige aan haar in dit artikel gegeven verplichtingen, is zij gehouden om alle schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt en zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder inbegrepen, aan opdrachtnemer te voldoen.

11. Opdrachtgever dient steeds de wettelijke voorschriften en verplichtingen te respecteren. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meer inzittenden in het voertuig laten plaatsnemen dan wettelijk toegelaten. De chauffeur is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zonder recht op schadevergoeding in hoofde van opdrachtgever in geval de chauffeur vaststelt dat opdrachtgever een wettelijke of reglementaire bepaling overtreedt. Dit geldt ook ingeval het voertuig niet conform is aan de wettelijke voorziene technische vereisten of in geval de boorddocumenten (met inbegrip van het verzekeringsbewijs) niet aanwezig zijn.

12. Indien opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan opdrachtnemer, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding en eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

13. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de chauffeur te verzoeken om diensten te verlenen die niet werden opgenomen in de aanvaarde opdracht.

Artikel 14-Aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie.

2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot op het bedrag dat door haar verzekering wordt

uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van 25.000,-- euro.

4. Alle vorderingen, behoudens de kennisgeving zoals bepaald in art. 13.10, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer heeft, dienen op straffe van verval binnen de 14 dagen nadat de opdrachtnemer ervan kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen hebben, per aangetekende brief aan de opdrachtnemer op het bewijs van aangetekende zending geldt als datum van kennisgeving.

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van dementie in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 zal opdrachtnemer in die gevallen waarin sprake is van een ongeval met een motorrijtuig waarvoor de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde bestuurder aansprakelijk is, niettemin de kosten vergoeden die conform de verzekeringsovereenkomst van het motorrijtuig voor rekening van de verzekeringnemer (opdrachtgever) komen, waarin de dekking geldt zoals beschreven artikel 14.7 en 14.8. Voorwaarde voor vergoeding is dat opdrachtgever de auto WA heeft verzekerd, dat het ongeval in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland heeft plaatsgevonden en dat de schade niet is ontstaan tijdens het geparkeerd staan van het motorrijtuig. Voorts wordt er uitsluitend vergoed indien het ledig gewicht van het motorvoertuig vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg. en als het motorvoertuig is ingericht voor vervoer van ten hoogste 8 personen exclusief de bestuurder.

7. In het val van de schade aan het motorrijtuig onder een verzekering van opdrachtgever gedekt is, worden vergoed een maximum van 12.500,-- euro:

a) het verlies of de vermindering van korting wegens schadevrij rijden over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum indien als gevolg van een schade aan het motorrijtuig, waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden schadevergoedingen wordt verleend, vermindering van bonuskorting optreedt op de premie van de motorrijtuigverzekering van de verzekerde bij opdrachtgever. Als de betreffende verzekerde op de eigen motorrijtuigverzekering bonusbescherming geniet, met als gevolg dat door de gebeurtenis geen verlies of vermindering van de korting wegens schadevrij rijden optreedt, kan bij de eerstvolgende gebeurtenis binnen 3 jaar, al dan niet tijdens dienstreis, alsnog een beroep op deze verzekering worden gedaan voor het als gevolg daarvan optredende verlies van bonuskorting. De vergoeding voor bonus verlies op de eigen verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt zich het recht voor de schade aan het motorrijtuig te vergoeden als blijkt dat de schade minder bedraagt dan de vergoeding van het bonus verlies;

b) het eigen risico van de eigen verzekering van de verzekerde bij opdrachtgever.

8. In het geval de schade aan het motorrijtuig niet onder een verzekering van opdrachtgever gedekt is,

worden vergoed tot een maximum van 12.500,-- euro:

a) het verlies of vermindering van korting wegens schadevrij rijden, als vermeld in artikel 14.7a;

b) de schade aan het motorrijtuig.

9. Opdrachtgever is daarnaast niet aansprakelijk voor:

a) tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade of kosten welke het gevolg zijn van een verkeersovertreding, proces-verhaal of een verkeersongeval, welke niet te verwijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur of welke is veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van opdrachtgever;

b) tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane (gevolg)schade aan zaken en/of letsel aan personen (inclusief de opdrachtgever en overige inzittende), alsmede alle daarmee gepaard gaande (negatieve) gevolgen voor de verzekering van opdrachtgever;

c) verlies en diefstal van of uit het motorrijtuig en van andere zaken welke het eigendom zijn van opdrachtgever;

d) schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig welke niet te verwijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur;

e) schade ontstaan tijdens het laden of lossen waarbij gebruik gemaakt van een laad- en losklep.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

Artikel 15 - Opschorting- en retentierecht

1. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft of de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten of te annuleren, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

2. Onder de in lid 1 genoteerde verplichting vallen mede omstandigheden die na de totstandkoming van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, alsmede het bezoek (financiële) zekerheid te stellen en deze zekerheidstelling uitblijft of onvoldoende is.

3. Indien opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 2 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 16- Overdracht

Bij volledige dan wel onvolledig overdracht en /of wijziging van de ondernemer van de opdrachtgever, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is opdrachtgever verplicht deze bedingen aan de overnemer op te leggen.